ดาวน์โหลด - คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 14/2561 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบชลประทานบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 13/2561 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จำนวน 2 โครงการ

ถัดไป

คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 15/2561 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักบริหารโครงการ